گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱۰ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۷۷۲ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۲۷۷۴ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۱۹۷۴۱ مورد

تعداد بازدید های کل : ۵۲۹۶۹۹ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٤٠٣/٢/٢٦ - ۷۱۰۸ مورد

واحد هماهنگی وگسترش شبکه ها


سرکارخانم سیلانه  مسئول گسترش شبکه ها و جانشین سرپرست مرکز بهداشت شهرستان فاروج

شماره تماس 05836422200 داخلی 140

سرکار خانم ایزدی مسئول امور بهورزی ورابط آموزشی شبکه

آقای مجید افضلی  کارشناس گسترش

سید جواد حسینی تاسیسیات

خدیجه تاجی کارشناس دبیرخانه و بایگانی

 

 

 

 

 

شرح وظایف گسترش

1-برنامه ریزی به منظور توسعه وگسترش واحد های ارائه کننده خدمات بهداشتی درمانی  اولیه با توجه به امکانات واولویت ها

2-برنامه ریزی در زمینه های آموزشی ضمن خدمت جهت پرسنل کادر کمکی به منظور بالا بردن آگاهی واطلات آنان

3-برسی آمار فعالیت واحدها، تجزیه وتحلیل آن وبدست آوردن علل قوت وضعف در اجرای برنامه هاوبرنامه ریزی به منظور رفع موانع پیشرفت برنامه

4-نگهداری ضوابط،اطلاعات،داده های موجود در برنامه واستفاده از آن دربرنامه ریزی های آینده

5-ایجاد هماهنگی بین واحدهای بهداشتی وسایر ارگانها،نهادها به منظور برنامه ریزی وپیشرفت دراهداف برنامه های بهداشت

6-تهیه تجهیزات ونظارت درتجهیزخانه های بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی

7--تهیه تجهیزات بر اساس چک لیست خانه های بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی

8-نظارت مستمر بر نحوه ارائه خدمات بهداشتی درمانی درخانه های بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی از نظرکمی وکیفی وبا توجه به امکانات واولویت ها

9-نظارت برتامین نیروی مورد نیاز خانه های بهداشت ، مراکز بهداشتی درمانی براساس چارت تشکیلات وپیگیری وتامین آنها

10-راه اندازی واحدهای بهداشتی درمانی براساس طرح گسترش

11-تهیه زمین جهت احداث ساختمان خانه های بهداشت وپیگیری تعمیرات مراکز وخانه های بهداشت

12-تعیین پراکندگی جغرافیایی واحدهای بهداشتی در منطقه و نمایش آن درنقشه 

13- برآورد تامین وسایل مورد نیاز مصرفی واحدهای بهداشتی درمانی(خانه های بهداشت-مراکزبهداشتی درمانی  شهرستان بطور سالیانه ، فصلی وبرنامه ریزی جهت تحویل )

14-نظارت برسیستم جمع آوری،ذخیره وکنترل اطلاعات نرم افزاری واحدهای بهداشتی درمانی(نرم افزاروIHNS وهمچنین بهره گیری ازداده های آماری جمع آوری شده به منظور برنامه ریزی سالیانه

15-انجام سایر امور محوله طبق دستورات مافوق

 

           شرح وظایف پزشک خانواده

1-انعقاد قرارداد باپزشکان وماماها

2-جمع آوری آمار ماهیانه عملکرد تیم سلامت

3-برسی ماهیانه عدم حضور-پاس ساعتی-وضعیت بیتوته پزشکان

4-برگزاری جلسات ستاد اجرایی شهرستان-شورای هماهنگی شهرستان

5-برگزاری کمیته های پایش وارزشیابی-اداری ومالی-دارو-آموزش وپژوهش وغیره

6-برگزاری جلسات منظم آموزشی پزشکان وماماها

7-پایش وارزشیابی برنامه های جاری

8-مدیریت وپایش برنامه پزشک خانواده وبیمه روستایی

9--انجام سایر امور محوله طبق دستورات مافوق

 

خانم فاطمه فتحی: مسئول امور بهورزی ورابط آموزشی شبکه

شرح وظایف واحد امور بهورزی

1-شرکت درجلسات ادغام برنامه های جدید وهمکاری ومشارکت دراجرای برنامه هاوانتقال آموزش ها به بهورزان

2-برسی مسائل ومشکلات آموزشی وارائه طرحهای اجرایی مناسب

3-تامین وپیگیری ایجاد فضاووسایل کمک اموزشی مناسب جهت برگزاری جلسات بازآموزی

4-همکاری با فصلنامه بهورز شامل جمع آوری واستخراج نیازهای آموزشی بهورزان شاغل از طریق تکمیل فرمهای نیازسنجی کارکنان جهت ارسال به دفتر فصلنامه

5-تهیه وجمع آوری مطالب آموزشی از پرسنل جهت ارسال به دفتر فصلنامه

6-برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورزباهمکاری سایر واحدها

7-انتخاب بهورز ومربی نمونه

8-تشکیل شورای بهورزی

9--انجام سایر امور محوله طبق دستورات مافوق

9-حضور فعال درجلسات آموزشی وبازآموزی مرکز بهداشت شهرستان واستان

10-مشارکت درنظارت برعملکرد کارکنان مراکز بهداشتی درمانی روستایی

11-مشارکت درکمیته های آموزشی واجرایی مرکز بهداشت شهرستان

12- تامین امور رفاهی بهورزان باهمکاری امور اداری

13-مشارکت درکمیته نقل وانتقالات(به ویژه بهورزان)

 

 

شرح وظایف امور اداری

1- برگزاری جلسات- پيگيري وآماده نمودن وسايل کارکليه واحدها   

2- انجام امورمکاتباتي

3- به اجرادرآوردن کليه دستورالعملهاي اداري وبخشنامه ها

4- بررسي کليه ماموريتها , اضافه کاري وغيره زيرمجموعه اموراداري

5- اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري

6- تهيه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق
7- نظارت بر امور در جهت تكميل مشخصات پرسنلي كاركنان
8- نظارت بر اجراي امور ارزشيابي ساليانه كاركنان و تعيين ضرايب افزايش سنواتي آنان جهت صدور حكم حقوقي مربوطه

9- نظارت برحضوروغياب و ورود و خروج كاركنان اداري.

10- نظارت بر حسن انجام كار واحدهاي زير مجموعه (دبيرخانه، بايگاني)

11- ثبت و به روز كردن مرخصي ها و ماموريت هاي ساعتي و روزانه

12- تنظيم آمار ماهيانه

 

 

شرح وظايف بايگاني

 

1-ارائه سوابق وپرونده پرسنل به مسئولين ذيربط

2-بايگاني نمودن کليه نامه هاومدارک درپرونده هاي مربوطه وزونکنها

3-تحويل ودريافت پروندههابه کارشناسان واحدهاي مربوطه

4-پاسخگوئي به مراجعين وهمکاران بصورت تلفني وحضوري

5-شماره نظام پزشکي وشماره شناسنامه وسال تولدونوع تخصص ... مربوط به پزشکان

6-اطلاعات وسوابق مربوط به پروندههاي پرسنلي

7-تشکیل پروندهای جدید الاستخدام رسمی،پیمانی،قراردادی،طرحی،بیمه روستایی و بازنشسته

 8-تفکیک کردن نامه های رسمی،پیمانی،طرحی،بیمه روستایی،قراردادی ، بازنشسته و  راکدمکاتبات اداری و...

9-برگشماری پرونده های پرسنل

 10-دراختیارگذاشتن پرونده ها جهت کارگزینی

 11-بایگانی کردن نامه های اداری و لیور در زونکن های مربوطه

 12-تعویض زونکن ها وپوشه های فرسوده

 13-پاسخگوِیی به سوالات مراجعین وهمکاران محترم

 شرح وظايف دبيرخانه

1-شركت درجلسات مربوط به اتوماسيون اداري در فن آوري اطلاعات

2-جوابگويي ورفع مشكل وارائه راهنمايي حضوري وتلفني اتوماسيون

3-پيگيري کلیه امور اتوماسيون

  4-دریافت نامه های رسیده به شبکه ومرکز بهداشت

5-ردیابی سوابق نامه های رسیده 

6-کنترل گردش صحیح مکاتبات اداری

 7-ثبت نامه های ارسالی ازشبکه به سایرسازمانها وادارات

 8-ثبت تاريخ وشماره نامه وارده درنرم افزار

9-اسكن نامه درواقع تصويرالكترونيكي نامه هابايگاني ميشوند

10-تفکيک ، اسکن و ارسال نامه های واصله به حوزه معاونت پشتيبانی از طريق شبکه الکترونيک اداری

11-پرينت و آماده سازی نامه های صادره ارسالی از طريق شبکه الکترونيک به واحد های مورد نظر داخلی يا خارجی
12-کليه مکاتباتی که رياست دانشگاه و معاونتهای مربوطه و مديريت ها ارسال می کنند ثبت و پس از تفکيک از طريق اتوماسيون اداری و يا نامه رسان به مقصد ارسال می گردد.

13-پاسخگوئي واعلام وضعيت سوابق خواسته شده ازطرف ارباب رجوع

14-تحويل وکنترل کليه نامه هاي وارده صادره ماموريتها و بخشنامه ها

15-ثبت نامه هاطبق موازين وبرنامه ها دردفاتر انديکاتور , انديکس وکامپيوتري کردن آنها

16-زيراکس نامه هاي وارده که بيش ازيک ارجاع داشته باشد

17-انجام کليه مراحل پستي نامه ها تاتحويل به اداره پست

18-انجام کليه امورنامه رساني خارج اداره وداخل اداره مربوط به دبيرخانه

19-ثبت نامه ها در دفاتر ارسال مراسلات وتحويل آنها به واحدهاي مختلف

20-تحويل سريع نامه هاي فوري به واحدهاي ذيربط وارسال نامه هاي عادي درفاصله روز

21-کنترل ثبت انديکس وکامپيوتري نمودن نامه هاي مشتريان وتحويل به آنها

شرح وظايف واحد ماشين نويسي

1-تايپ نامه هاي اداري ارباب رجوع باکامپيوتر

2-تايپ کليه نامه هاي اداري واحدهاي درمان

3-تايپ جزوات آموزشي واحدهاي مختلف اداره طبق ضوابط

4-تايپ گزارشات کارشناسي جهت بهره وري لازم

 
جستجو
تبریک (۴۰۸۸ بازدید)
مسا بقات ورزشی (۴۰۴۷ بازدید)
اولین روز دهه فجر (۳۳۸۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...